Thaiihdc.org

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org
 

เชิญชม รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00-19.00 น

พิมพ์ PDF

เชิญชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา18.00-19.00 น

”ธนาคารทุนมนุษย์ แหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง”

https://www.worldbuddhisttv.com/

รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube : 

“รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน onair 15062565”


 

ประชุมวิชาการ "ทางเลือก.....บนทางรอด

พิมพ์ PDF

กำหนดการโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “สหัสวรรษใหม่แห่งการท่องเที่ยวไทย: ทางเลือก...บนทางรอด” วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมจัสมิน เอ็กเซกคิวทีฟ สวีท จัดโดย สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

การบรรยาย หัวข้อ “โอกาสในวิกฤติ...ของการท่องเที่ยว” (การแก้ปัญหาด้วยการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการ และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว) โดย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท เลขาธิการศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์และประธาน คณะทำงานการท่องเที่ยว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การ แลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างผู้ร่วมงานกับวิทยากร ( ม.ล. ชาญโชติ )


 

นวัตกรรมบริการการเกษตร

พิมพ์ PDF

https://mangobar.wordpress.com/tag/services/

แผนการทำงานด้านนวัตกรรมบริการการเกษตร ของ Smart Farm Flagship เนคเทค ที่ดำเนินการควบคู่กันไปทั้งในและระหว่างประเทศ ซึ่งในประเทศนั้น SIG-AG หรือกลุ่มความร่วมมือด้านการเกษตร ภายใต้ SRI Thailand ได้ดำเนินการทำกรอบงานและโครงการนำร่องนวัตกรรมบริการปุ๋ย ซึ่งขยายผลไปสู่การทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีร่วมกับ สวก. โดยขยายผลนวัตกรรมบริการการเกษตรไปสู่ไม้ผล 5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ลำไย ทุเรียน มังคุด และส้มโอ ทางด้าน Platform as a Services และ Knowledge as a Services

SIG-AG ได้เดินทางสร้างงานและความร่วมมือกับ SRII(Services Research Innovation Institute) และพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัด SRI Asia Summit ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2013 ที่กรุงเทพฯ โดย SIG-Ag พร้อมที่จะทำ workshop เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางสำหรับนวัตกรรมบริการการเกษตรในภูมิภาคต่อไป

วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ร่วมสัมมนาวิทยาการบริการและการประยุกต์ (Services Science and Its Application) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ การสัมมนาจัดขึ้นเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องของการจัดทำหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิทยาการบริการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย(AIT), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(SIIT) และ JAIST ประเทศญี่ปุ่น หัวข้อการสัมมนาประกอบด้วย

 • อ.วิลาศ วูวงศ์ AIT บรรยายหัวข้อ วิทยาการบริการและการประยุกต์
 • อ.อัศนีย์ ก่อตระกูล บรรยายหัวข้อ Service Research Innovation Thailand
 • ดร.เทพชัย แนะนำโครงการปริญญาเอก Dual Program in Service Science
 • การเสวนา เศรษฐกิจบริการและปัญหาของการพัฒนาระบบบริการในประเทศไทย โดย
  • อ.มนู อรดีดลเชษฐ์ ม.ศรีปทุม
  • พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ รพ.บำรุงราษฏร์
  • มล.ชาญโชติ ชมพูนุท ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
  • นายลือชัย สุดสาคร บริษัท ปตท.
  • นส.กุหลาบ กิมศรี บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

ในส่วน SIG เกษตร ได้เตรียมการประสานกับ อ.มนู อรดีดลเชษฐ์ เพื่อเชิญร่วมทำความชัดเจนของ Services Science Innovation ในภาคเกษตร โดยร่วมทำกับ Service Informatics Platform และ Service Research Innovation Platform ของเนคเทคและ สวทช.ที่จะนำร่องงานวิจัยด้านวิทยาการบริการการเกษตรต่อไป


 


หน้า 4 จาก 524
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 4824
Content : 2858
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 7058559

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า