Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

ทำมาหารวยกับโบบิ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

พิมพ์ PDF

 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

พิมพ์ PDF

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ครูที่เก่งคือครูที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน นักศึกษา นำไปคิดเพื่อเกิดการนำไปปฏิบัติในด้านการสร้างสรรค์ทั้งของตัวเองและคนในครอบครัวและสังคม
ทุกคนเป็นครูของตนเองและเป็นครูของคนอื่น ไม่ได้เจาะจงเฉพาะ ผู้ที่มีหน้าที่การงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาเท่านั้น
การศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ทารกแรกเกิด จนตาย
ทุกสิ่งที่เข้ามาสัมผัสกับชีวิตของเราล้วนเป็นครูของเราทั้งสิ้น แต่ครูที่สำคัญที่สุดและอยู่กับเราตลอดชีวิตคือตัวเราเอง หากเราเรียนรู้ตัวเราเองให้เข้าใจถึงชีวิตของเราอย่างถ่องแท้เราจะรู้จักตัวเอง เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ว่าเป็นของไม่ยั่งยืน “เกิดขึ้นดับไป” อยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันเราเข้าใจว่า เราเกิดมามีร่างกายเป็นมนุษย์ แต่ความจริงแล้ว เราเป็นทั้งมนุษย์ สัตว์ เทวดา ยักษ์ พรหม เทพ เปรต อสูรกาย สัตว์นรก ฯลฯ อยู่ในตัวเราทั้งสิ้น ทุกสิ่งที่กล่าวมา จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาตามอารมณ์ ความคิดและการกระทำของเราเองทั้งสิ้น

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

องค์กรผู้นำพลเมิอง

พิมพ์ PDF

ขอสรุปและรายงานในกลุ่ม Chat ทีมบริหารองค์กรผู้นำพลเมือง ก่อนที่จะแจ้งให้ที่ประชุมกลาง (กลุ่มองค์กรผู้นำพลเมือง ๑๐๐ คน) มีข้อมูลตรงกัน

เนื่องจาก @ปราณี ปราณี ไม่สะดวกรับตำแหน่ง "เลขาธิการองค์กรผู้นำพลเมือง" ดังนั้น เพื่อให้การทำงานองค์กรผู้นำพลเมืองสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงขออนุญาตแจ้งทุกท่านดังนี้ ...

๑. ดร. หนึ่ง จะรักษาการ "เลขาธิการองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย)" จนกว่าจะหาคนรุ่นใหม่มารับหน้าที่นี้แทน โดยคนรุ่นใหม่ที่จะมารับหน้าที่นี้ จะทำงานในตำแหน่ง "เลขาธิการองค์กรผู้นำพลเมือง" พร้อมกับเรียนในมหาวิทยาลัยที่กำลังก่อตั้ง

๒. ดร. หนึ่ง จะรักษาการ "นายกองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย)" จนกว่าจะสามารถก่อตั้งองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย), องค์กรผู้นำพลเมืองในต่างประเทศ และองค์กรผู้นำพลเมืองของโลก และสามารถหาคนที่เหมาะสมมารับหน้าที่ต่อจาก ดร. หนึ่ง

๓. องค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) มีประธานฝ่ายทั้งหมด ๔ ฝ่าย และมีที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ ๑ ตำแหน่ง ซึ่งทั้ง ๕ ตำแหน่งสามารถสลับกัน "รักษาการเลขาธิการองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย)" ในกรณีที่ ดร. หนึ่งไปต่างประเทศ

๔. สำหรับท่านที่ยังไม่มีตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) หรือท่านไม่ขอรับตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) ขออนุญาตเสนอว่า "ท่านเหล่านี้อยู่ในคณะทำงาน "ที่ปรึกษาด้านประสบการณ์และความเข้าใจที่ถูกต้อง" ขององค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย)

๕. ณ ปัจจุบัน องค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) มีภารกิจหลากหลายที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลจริง ดังนั้น ขออนุญาตเสนอว่า "ประธานแต่ละฝ่าย" ทุกท่านสามารถค้นหาคณะทำงานของท่าน โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

    ๕.๑ เชิญทีมงานของท่านเข้ากลุ่มกลาง (กลุ่มองค์กรผู้นำพลเมือง ๑๐๐ คน) และให้ทีมงานของท่านศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย)

    ๕.๒ กระตุ้นให้ทีมงานของท่านที่เพิ่งเข้ากลุ่ม มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกลุ่มกลาง เพื่อตรวจสอบทัศนคติ ธรรมชาติ และความเข้าใจ

    ๕.๓ ตั้ง Chat ฝ่ายของท่าน และชวนคนที่เกี่ยวข้องเข้า Chat ที่ท่านตั้งขึ้น

    ๕.๔ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) หากทีมงานของท่านร่วมใน Chat กลุ่มผู้บริหาร ท่านสามารถชวนทีมงานของท่านเข้า Chat กลุ่มผู้บริหาร

๖. การก่อตั้งองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) เป็นภารกิจสำคัญต่อประเทศชาติและต่อโลก เพราะองค์กรนี้เป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งในประเทศและให้นานาประเทศ ในขณะเดียวกัน จะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการพัฒนาโลกไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศไทย

๗. หากท่านใดพบ "ผู้นำพลเมือง" และ "พลเมือง" ที่มีความเข้มแข็ง ท่านสามารถเชิญ "ผู้นำพลเมือง" และ "พลเมือง" ที่ท่านรู้จัก เข้าร่วมกลุ่มกลาง "กลุ่มองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย)"

๘. องค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) เน้นความสามัคคีของหมู่คณะ ดังนั้นการทำงานของทุกท่านในทีมบริหารองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) จึงใช้หลักสำคัญ ดังต่อไปนี้

    ๘.๑ หลักส่วนรวมเป็นสำคัญ

    ๘.๒ หลักสามัคคีเป็นสำคัญ

    ๘.๓ หลักการรับฟังผู้อื่นเป็นสำคัญ

    ๘.๔ หลักสุจริต โปร่งใส จริงใจ ตรงไปตรงมา และถูกต้องเป็นสำคัญ

    ๘.๕ หลักต้นแบบที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนเป็นสำคัญ

๙. ในอนาคต องค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) จะส่งตัวแทนขององค์กรฯ เข้าร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ เพื่อร่วมวางรากฐานของประเทศที่มีประชาชนเป็น "เจ้าของประเทศร่วมกัน" และเป็น "หุ้นส่วนของประเทศร่วมกัน" อย่างแท้จริง

๑๐. การทำงานบริหารองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) เน้นผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา เน้นความยั่งยืน เน้นการพัฒนามนุษย์ เน้นการทำงานอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจกันและกัน ใจเขาใจเรา อดทน อดกลั้น ให้อภัยกันและกัน จนกลายเป็น "วัฒนธรรมองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย)"

      คณะบริหารองค์กรผู้นำพลเมืองทุกท่านกำลังสร้างต้นแบบที่ดีให้กับโลก โดยเริ่มที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรก

ขอขอบคุณคณะบริหารองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) ทุกท่าน

ดร. หนึ่ง

ผู้ก่อตั้งองค์กรผู้นำพลเมือง

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 คณะผู้บริหารองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) ชุดที่ ๑ มีจำนวน ๑๐ ท่าน ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังรายชื่อไลน์ ID ได้แก่ @Masterbobi B8 @Vuth @พานสุวรรณ ณแก้ว @ทนายนิก

 

การเปลี่ยนแปลงตัวเอง (Mindset)

พิมพ์ PDF


การเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปลี่ยนความคิด (Mindset) จะต้องเริ่มที่การสำรวจตัวเองก่อน ลดกิเลส ลดอัตตา มีสมาธิ หรือมีสติ รู้ทันอารมณ์ ก็จะเกิดปัญญา รู้ผิดรู้ถูก จึงจะเปลี่ยนตัวเองหรือเปลี่ยนความคิดได้ว่า สิ่งที่คิดนั้นเกิดประโยชน์อะไร มองเห็นทั้งสิ่งดี สิ่งที่จะสร้างสรรค์ และสิ่งไม่ดี สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา สิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ เมื่อมีสติเราก็จะคิดก่อนพูด คิดก่อนทำ ถ้าเราไม่มีกิเลส หรือมีกิเลสน้อยลงอย่างสม่ำเสมอ มีอัตตาน้อยลง เราก็จะมีสติมากขึ้น จึงทำให้เราคิด และทำในสิ่งที่สร้งสรรค์ เกิดประโยชน์ทั้งตัวเราเองและผู้เกี่ยวข้อง

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓


 


หน้า 6 จาก 442
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2728
Content : 2425
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5297201

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า