Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

เชิญชมรายการเสวนาสด "ทำมาหารวยกับโบบิ" จันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00-18.00 น

พิมพ์ PDF

เชิญรับชมรายการ เสวนาสด “ทำมาหารวยกับโบบิ” ทุกวันจันทร์ 17.00-18.00

สำหรับวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563  ตอน  จดหมายถึงลุงตู่

“พลิกโควิดเป็นโอกาส”  260 ล้านล้านบาท ภาค 2

ดำเนินรายการโดย :

Ø อาจารย์โบบิ (นายสมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ)

ประธานศูนย์แว่นตาไอซอพติก

Ø หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท

ประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

 

ออกอากาศซ้ำวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-11.00


 

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันฉัตรมงคล

พิมพ์ PDF

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันฉัตรมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงเป็นแบบอย่างให้อาณาราษฎร พระองค์ทรงงานเบื้องหลังเพื่อพสกนิกรของพระองค์ ทรงพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ ได้แก่

๑. ด้านการศึกษา พระองค์ทรงมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ และทรงมอบนโยบายการศึกษา ๔ เรื่อง ดังนี้

๑.๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

๑.๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม

๑.๓. มีงานทำ มีอาชีพ

๑.๔. เป็นพลเมืองที่ดี

๒. ด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศไทย ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงพยาบาลแห่งอื่น ๆ

๓. ด้านคุณค่าความเป็นไทย พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว” ให้คนไทยสวมใส่ชุดไทยในหลาย ๆ ยุค ทรงเล็งเห็นถึงความเป็นชาติไทยที่ชาวไทยของเรามีอารยธรรมไทยที่มีคุณค่าและควรภาคภูมิใจ จะเห็นว่างานอุ่นไอรักคลายความหนาวก่อให้เกิดความสุขของผู้ร่วมงาน และชาวไทยทุกคนสำนึกในคุณค่าของความเป็นไทย

๔. ด้านการส่งเสริมศาสนา พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดกิจกรรมสวดบทเจริญพระพุทธมนต์ เป็นประจำทุกเดือน โดยพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์ต่าง ๆ ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระราชวังเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้อาณาราษฎรพุทธศาสนิกชนของพระองค์ทรงได้กราบไว้ สักการบูชา และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติเป็นนิสัย

๕. ในยามที่ประชาชนของพระองค์ประสบปัญหา พระองค์ทรงสั่งให้ทหารในพระองค์ลงช่วยเหลือประชาชน เช่น บ้านเรือนประชาชนที่ประสบไฟไหม้ พระองค์ทรงให้ทหารส่วนพระองค์ หรือองคมนตรีลงเยี่ยมบ้านราษฎรและมอบถุงยังชีพ พร้อมสิ่งจำเป็น หรือในยามที่บ้านเรือนประชาชนเสียหายด้วยวาตภัย (ภัยจากลม) พระองค์ทรงสั่งให้ทหารในพระองค์หรือองคมนตรีลงเยี่ยมประชาชน

๖. ในสถานการณ์ไวรัสระบาด พระองค์ทรงให้ทหารส่วนพระองค์และจิตอาสาในโครงการของพระองค์เข้าชุมชนเพื่อนำถุงยังชีพไปให้ประชาชนในชุมชน

๗. ปี ๒๕๖๒ ช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระองค์ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๒,๔๐๐ ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลหลายแห่งเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ทันสมัย สามารถให้การตรวจวิเคราะห์ และรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย

๘. ปลายปี ๒๕๖๒ พระองค์ทรงมอบเงิน ๒,๔๐๐ ล้านบาท ที่ได้จากการจัดงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว” ที่มีผู้บริจาคร่วมเป็นพระราชกุศล ให้กับโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนเครื่องมือแพทย์

๙. พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในปลายปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดพลังของจิตอาสาทำงานพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ปี ๒๕๖๒ พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ขึ้นและมีการอบรมจิตอาสามาแล้วหลายรุ่น ทั้งรุ่นที่เป็นต้นแบบแม่พิมพ์ของชาติ และรุ่นจิตอาสาทำงานเพื่อแผ่นดิน

๑๐. พระองค์ทรงมอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลหลายแห่ง เพื่อให้โรงพยาบาลนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ติดไวรัสโควิด ๑๙ และพระองค์พระราชทานห้องตรวจเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ที่ SCG ร่วมผลิตขึ้นให้กับโรงพยาบาลหลายแห่งได้นำไปใช้ เป็นการช่วยป้องกันชีวิตคุณหมอที่ต้องมาพบกับผู้สงสัยติดไวรัส และแก้ปัญหาเรื่องชุด PPE และหน้ากาก N95 ไม่พอเพียง

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมปวงชนชาวไทยหาที่สุดไม่ได้

         วันนี้เป็นวันฉัตรมงคล ข้าพระพุทธเจ้า..... ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทยของคนไทยทั้งประเทศ


 

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันฉัตรมงคล

พิมพ์ PDF

   

"พลิกโควิดเป็นโอกาส" เสวนาสด รายการ ทำมาหารวยกับโบบิ จันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 17.00 - 18.00 น

พิมพ์ PDF

เชิญรับชมรายการ เสวนาสด “ทำมาหารวยกับโบบิ” ทุกวันจันทร์ 17.00-18.00

สำหรับวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563  ตอน  จดหมายถึงลุงตู่

“พลิกโควิดเป็นโอกาส”  260 ล้านล้านบาท ภาค 2

ดำเนินรายการโดย :

Ø อาจารย์โบบิ (นายสมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ)

ประธานศูนย์แว่นตาไอซอพติก

Ø หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท

ประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

 

ออกอากาศซ้ำวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00-11.00


 


หน้า 9 จาก 442
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2728
Content : 2425
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5297267

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า