Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม > โครงการนำร่อง พัฒนาผู้นำ ... การบริหารภายใต้วิกฤตและความเสี่ยง

โครงการนำร่อง พัฒนาผู้นำ ... การบริหารภายใต้วิกฤตและความเสี่ยง

พิมพ์ PDF

โครงการนำร่อง การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
การอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมหลักสูตร “พัฒนาผู้นำ ... การบริหารภายใต้วิกฤตและความเสี่ยง”
วันที่ 6, 7, 13, 14, 20, 21 กันยายน 2554


1. หลักการและเหตุผล

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และบริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วน จึงกำหนดจัดอบรม “พัฒนาผู้นำ … การบริหารภายใต้วิกฤตและความเสี่ยง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐ และเอกชนมีความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยเข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ซึ่งมีทั้งโอกาส และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และตระหนักถึงการรับมือกับภัยธรรมชาติทั้งหลาย เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว ฯลฯ ตลอดจนมีความรู้ในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3. วิธีการอบรม

อบรมด้วยการถ่ายทอดสดแบบ Real Time ผ่านดาวเทียมจาก กรุงเทพฯ ไปยังศูนย์เรียนรู้ปลายทาง 12 จังหวัด โดยจะมีทีมงานในเครือข่ายวิทยากรอยู่ในศูนย์ปลายทางทุกแห่ง ทำหน้าที่เป็นโค้ช เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ผู้เข้าอบรมทุกศูนย์ปลายทางสามารถติดต่อ ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ทาง โทรศัพท์ โทรสาร Email และ SMS

4. งบประมาณ

อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 8,560.00 บาท (รวมค่าอาหาร เอกสารและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549

5. วัน เวลา และสถานที่

• ระยะเวลา 6 วัน (36 ชั่วโมง) ในวันที่ 6, 7, 13, 14, 20, 21 กันยายน 2554 เวลา 09.00 – 16.30 น.
• ถ่ายทอดสดการอบรมจาก อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ไปยังศูนย์ปลายทาง 12 จังหวัด ดังนี้

1) จังหวัดกาญจนบุรี ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
2) จังหวัดขอนแก่น ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
3) จังหวัดจันทบุรี สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี
4) จังหวัดชัยภูมิ สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ
5) จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6) จังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
7) จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา
9) จังหวัดพิษณุโลก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
10) จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11) จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12) จังหวัดอุดรธานี ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

หมายเหตุ จังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในโครงการนำร่องแต่มีบุคลากรสนใจเข้ารับการอบรมเกินกว่า 40 คน ผู้จัดฯ พร้อมดำเนินการเปิดศูนย์การอบรมปลายทางเพิ่มเติมให้ในจังหวัดนั้น ๆ


กำหนดการอบรม

วันที่ 1 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2554
พิธีเปิด


08.30 - 09.00 ลงทะเบียน

09.00 - 10.30 พิธีเปิด
กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กล่าวเปิดการอบรม และปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง ผู้นำนักพัฒนาท้องถิ่นในมุมมองของข้าพเจ้า
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

10.30 – 12.00 ปฐมนิเทศ แนะนำทฤษฎีสำคัญของการเรียนรู้
และการค้นหาตัวเองเพื่อความสำเร็จ
โดย ศ. ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์

12.00 – 13.30 อาหารกลางวัน

13.30 – 16.30 Learning Forum

เรื่อง การจัดการท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน มุมมองของข้าพเจ้า
โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา


วันที่ 2 วันพุธที่ 7 กันยายน 2554
การจัดการท้องถิ่น : ภาวะผู้นำ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ทรงประสิทธิภาพ


09.00 – 12.00 Learning Forum
เรื่อง ภาพใหญ่ของการจัดการท้องถิ่นในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลง และการทำงานแบบเป็นยุทธศาสตร์ด้วยภาวะผู้นำ
โดย ศ. ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์

12.00 – 13.30 อาหารกลางวัน

13.30 – 16.30 Learning Forum
เรื่อง ผู้นำท้องถิ่นกับการสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือเพื่อการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ
โดย ศ. ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
ศ. ดร. บุญทัน ดอกไทสง
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย ... ศ. ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์

วันที่ 3 วันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 ชุมชนเข้มแข็งด้วย SOCIAL SAFETY NET

09.00 – 12.00 Learning Forum
เรื่อง การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการสร้าง Social Safety Net :
แนวทางการปฏิบัติ
โดย อ. เสรี พงศ์พิศ

12.00 – 13.30 อาหารกลางวัน

13.30 – 16.30 การอภิปรายโดยการใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงของ ท้องถิ่น
เรื่อง การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการสร้าง Social Safety Net :
แนวทางการปฏิบัติ
โดย อ. เสรี พงศ์พิศ
ปราชญ์ชาวบ้าน
ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย … ศ. ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์

วันที่ 4 วันพุธที่ 14 กันยายน 2554 บทเรียนจากภัยธรรมชาติ … เรียนรู้ ร่วมมือ ป้องกัน

09.00 – 12.00 การอภิปราย
เรื่อง ฝนตก น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ กับบทเรียนที่สำคัญ
โดย ดร.รอยล จิตรดอน
ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์
ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตุนิยมวิทยา
นายสมชาย เย็นสบาย
ผอ.ส่วนธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

12.00 – 13.30 อาหารกลางวัน

13.30 – 16.30 การอภิปรายโดยการใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงของท้องถิ่น
เรื่อง กรณีศึกษาน้ำท่วมและภัยแล้ง กับการแก้ไข
โดย ดร.รอยล จิตรดอน
ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์
ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตุนิยมวิทยา นายทินกร ทาทอง
ผอ.ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน กรมทรัพยากรธรณี
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้นำท้องถิ่นที่เคยได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งหนัก
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย … ศ. ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์

วันที่ 5 วันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 BRANDING-VALUE-VALUE CREATION- VALUE ADDED

09.00 -12.00 Learning Forum
เรื่อง การตลาดและการสร้างแบรนด์ของท้องถิ่น
โดย ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

12.00 – 13.30 อาหารกลางวัน

13.30 – 16.30 การอภิปรายโดยการใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงของ ท้องถิ่น
เรื่อง กรณีศึกษา: การตลาดและการสร้างแบรนด์ของท้องถิ่น ด้วยการท่องเที่ยว
โดย ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
ม.ล. ชาญโชติ ชมพูนุท
ผู้บริหารของ A-Time Traveler
ปราชญ์ชาวบ้าน
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย … ศ. ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์

วันที่ 6 วันพุธที่ 21 กันยายน 2554
โลกาภิวัตน์ : การปรับตัวของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

09.00 -12.00 Learning Forum
เรื่อง การจัดการ “ทรัพยากร” ของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความยั่งยืน
โดย นายอำพล เสนาณรงค์
องคมนตรี

12.00 – 13.30 อาหารกลางวัน

13.30 – 16.30 Learning Forum
เรื่อง โลกาภิวัตน์...ประชาคมอาเซียน: โอกาสกับ ความเสี่ยงและการบริหารจัดการท้องถิ่น
โดย รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
โทรศัพท์ 02 619-0512-3 โทรสาร 02 273-0181
www.fihrd.org www.chiraacademy.com

บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 02 272-2540-2 โทรสาร 02-272-2543-4
Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน www.ntuthailand.com

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 กันยายน 2011 เวลา 22:45 น.  
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม > โครงการนำร่อง พัฒนาผู้นำ ... การบริหารภายใต้วิกฤตและความเสี่ยง

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 711
Content : 2187
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4130290

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า