Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์ > การเปลี่ยนแปลงตัวเอง (Mindset)

การเปลี่ยนแปลงตัวเอง (Mindset)

พิมพ์ PDF


การเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปลี่ยนความคิด (Mindset) จะต้องเริ่มที่การสำรวจตัวเองก่อน ลดกิเลส ลดอัตตา มีสมาธิ หรือมีสติ รู้ทันอารมณ์ ก็จะเกิดปัญญา รู้ผิดรู้ถูก จึงจะเปลี่ยนตัวเองหรือเปลี่ยนความคิดได้ว่า สิ่งที่คิดนั้นเกิดประโยชน์อะไร มองเห็นทั้งสิ่งดี สิ่งที่จะสร้างสรรค์ และสิ่งไม่ดี สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา สิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ เมื่อมีสติเราก็จะคิดก่อนพูด คิดก่อนทำ ถ้าเราไม่มีกิเลส หรือมีกิเลสน้อยลงอย่างสม่ำเสมอ มีอัตตาน้อยลง เราก็จะมีสติมากขึ้น จึงทำให้เราคิด และทำในสิ่งที่สร้งสรรค์ เกิดประโยชน์ทั้งตัวเราเองและผู้เกี่ยวข้อง

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓


 
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์ > การเปลี่ยนแปลงตัวเอง (Mindset)

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 3778
Content : 2735
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 6312912

facebook

Twitter


บทความเก่า