Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > การแก้ปัญหาความเห็นต่าง

การแก้ปัญหาความเห็นต่าง

พิมพ์ PDF

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศชาติในปัจจุบัน ขอเสนอ วิธีแก้ปัญหาความเห็นต่างของประชาชนคนไทยทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ดังนี้

1. เปิดให้ประชาชนสัญชาติไทย ได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ในห้องประชุมรัฐสภา มอบให้ ประธานรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภา เป็นเจ้าภาพ ในการกำหนด

1.1 วันประชุม

1.2 หัวข้อในการแสดงความเห็น

1.3 กำหนด กฎเกณฑ์และจำนวน ของผู้สมัครเข้าร่วมประชุมในแต่ละกลุ่มของประชาชนที่มีสัญชาติไทย ตามวัย ตามอาชีพ ผู้สมัครจะต้องเป็น ประชาชนธรรมดา ที่ไม่ใช่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เช่นอาชีพเกษตรกรรม อาชีพรับจ้าง อาชีพอิสระ อาชีพค้าขาย อาชีพนักธุรกิจ อาชีพนักวิชาการ อาชีพ ทนาย อาชีพนักลงทุน เจ้าของกิจการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เป็นต้น

2.เปิดให้ประชาชนสัญชาติไทย ตามกลุ่มของประชาชน ในแต่ละวัย / แต่ละอาชีพ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ทางเว็บไซต์ ต่าง ๆที่เชื่อถือได้ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่มาจากประชาชนสัญชาติไทย ที่มีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการทำสื่อ ออนไลน์ เป็นเจ้าภาพ ในการ ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อทำให้ประชาชนสัญชาติไทย ทุกวัย ทุกอาชีพ ได้แสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ได้ เช่นตัวอย่างในการดำเนินการดังนี้

2.1 คัดเลือก หรือจัดทำ แพลฟอร์มออนไลน์ / สื่อออนไลน์ ตามจำนวน ที่เหมาะสม กับ จำนวนประชาชนสัญชาติไทยที่มีสิทธิ์ในการ แสดงความคิดเห็น

               2.2 กำหนด หัวข้อ และ ระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็น

2.3 กำหนดกฎเกณฑ์ ของผู้มีสิทธิ์ ในการร่วมแสดงความคิดเห็น ในแต่ละแพลตฟอร์มออนไลน์       ตามข้อ 2.1  

หมายเหตุ : ข้อเสนอที่กล่าวมาเบื้องต้น  ไม่สงวนสิทธิ์   ยินดี ถ้ามีผู้นำความคิดนี้ไปปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม เพื่อนำไปต่อยอดทำให้เกิดเป็นรูปธรรมในการนำไปใช้เพื่อให้เกิดความรัก และสามัคคี ของคนในชาติ ต่อไป

 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท /  18 ตุลาคม 2563


 
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > การแก้ปัญหาความเห็นต่าง

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 3030
Content : 2544
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5588125

facebook

Twitter


บทความเก่า