Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมสัมมนา AEC จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมสัมมนา AEC จังหวัดมหาสารคาม

พิมพ์ PDF

http://www.mahasarakham.go.th/mkweb/610/195

 

นายวีระวัฒน์  ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดราชการบริหาร , ส่วนภูมิภาค , ส่วนกลาง , นายอำเภอทั้ง ๑๓ อำเภอ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบลในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๓๗๐ คน

         

                                    นายวีระวัฒน์  ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่าประชาคมอาเซียนเป็นการรวมตัวของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน รวม ๑๐ ประเทศ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือกันอย่างรอบด้าน โดยในด้านการเมืองให้มีการจัดตั้งประชาคมการเมือง ความมั่นคงอาเซียนและโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจให้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ขึ้น ในปี ๒๕๕๘ เพื่อบูรณาการการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน ๔ ด้าน คือ การเป็นตลาดและ ฐานการผลิตรวม , การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน , การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงของอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จังหวัดมหาสารคามจึงได้จัดทำโครงการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้แก่บุคลากรภาครัฐของจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐของจังหวัดมหาสารคาม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน เพื่อให้บุคลากรภาครัฐของจังหวัดมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรภาครัฐ ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘

        

                              สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการประชุมสัมมนา ๑ วัน โดยได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจาก ดร.สุวรรณี  คำมั่น  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ม.ล.ชาญโชติ  ชมพูนุท  เลขาธิการศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์หอการค้าไทย , ดร.สมเจตน์  ภูศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม , นายณัฐวัชร์  จันทร์วิเมลือง นักวิชาการสำนักยุทธศาสตร์และบูรณาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา


 
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมสัมมนา AEC จังหวัดมหาสารคาม

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 4824
Content : 2858
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 7058732

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า