Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > การบริหารการจัดการ
การบริหารการจัดการ

สมการธุรกิจ

ทุน+การจัดการ=ลูกค้า+รายได้-ค่าใช้จ่าย (การจัดการ)

ทุน = ทรัพย์สิน+ต้นทุนการจัดการ

การจัดการ = บริหารธุรกิจ+บริหารคน (ต้นทุนในการจัดการ)

การจัดการ =บริหารทรัพย์สิน+บริหารคน (รายจ่ายในการจัดการ)

คน = ทรัพย์สินมีชีวิต

ทุน+การจัดการ=ลูกค้า+รายได้-ค่าใช้จ่าย (การจัดการ)

การทำธุรกิจต้องมีการลงทุนในเบื้องต้น ได้แก่การซื้อหรือจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาทำธุรกิจ วัตถุดิบเหล่านี้เราเรียกว่าวัตถุดิบที่จับต้องได้หรือทรัพย์สินไม่มีชีวิต การทำธุรกิจเมื่อมีวัตถุดิบแล้วแต่ถ้าขาดการจัดการก็ไม่สามารถดำเนินการทางธุรกิจได้ (ต้นทุนการจัดการเป็นต้นทุนที่คิดยากและจับต้องไม่ได้ ประกอบด้วยหลายๆปัจจัย) นักลงทุนโดยทั่วไปไม่ได้นำต้นทุนการจัดการมาคิด จึงทำให้ผลการทำธุรกิจผิดเป้าหมายและไม่สามารถทำให้ธุรกิจนั้นเดินต่อไปได้ เพราะไม่ได้หาเงินทุนเตรียมไว้สำหรับการจัดการ โดยทั่วไปคิดว่าการจัดการเป็นรายจ่าย ดังนั้นเมื่อหาเงินมาลงทุนในวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยก็สามารถเปิดดำเนินธุรกิจได้ เมื่อเปิดดำเนินธุรกิจได้ก็จะมีรายได้เข้ามาหมุนเวียน และควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินรายได้ ทำให้การจัดการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นเหตุทำให้ไม่สามารถหาลูกค้าและมีรายได้ตรงตามเป้าที่คาดการไว้

ทุนทรัพย์สิน+ต้นทุนการจัดการ ทำให้เกิด

การทำธุรกิจ แต่ก่อนจะทำธุรกิจจะต้องมีวางแผนการตลาด ได้แก่การกำหนด Position ของธุรกิจเราว่าจะอยู่จุดใดของตลาด โดยการวิเคราะห์ คู่แข่งเรามีใครบ้าง (ศึกษารายละเอียดของคู่แข่งและนำมาเปรียบเทียบกับของเรา) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จำนวนส่วนแบ่งตลาด ต้นทุนการบริหารจัดการ ต้นทุนการผลิต ความคุ้มทุนของการทำธุรกิจ กำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กำหนดราคาขายตาม segmentation ต่างๆ กำหนดช่องทางการเข้าถึงลูกค้าในแต่ละ segmentation กำหนดกลยุทธ์ในการสร้างรายได้ให้ได้ตามเป้าที่กำหนด ทั้งหมดนี้คือขบวนการของการทำแผนการตลาด เป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจ

การจัดการ = ธุรกิจ+คน (ต้นทุนในการจัดการ)

การจัดการในส่วนแรกนี้เป็นการจัดการในส่วนของเจ้าของ หรือผู้บริหารสูงสุด ต้องเป็นผู้กำหนดแผนธุรกิจ จัดหาเงินทุน บริหารการจัดการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่กำหนดผู้บริหารสูงสุด ได้แก่เจ้าของเป็นผู้บริหารสูงสุดเอง หรือจะจ้างมืออาชีพเข้ามาเป็นผู้บริหารสูงสุด หรืออาจจ้างบริษัทหรือกลุ่มใดเข้ามาบริหารโดยมีการทำสัญญาบริหาร ขอยกกรณีของเจ้าเลือกเป็นผู้บริหารสูงสุดเอง จัดหาผู้บริหารรองลงมาช่วยแบ่งเบาภาระในแต่ละส่วน ดังนั้นการทำธุรกิจจึงขึ้นอยู่ที่เจ้าของเป็นหลัก ผู้บริหารรองๆเป็นเพียงผู้ช่วยเท่านั้น ธุรกิจจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของแผนธุรกิจ การกำกับดูแลการบริหารจัดการให้ได้ตามแผน สร้างความชัดเจนในสายงานการบริหาร จัดหาผู้บริหารระดับรองที่เหมาะสมกับภาระรับผิดชอบที่มอบหมาย บริการจัดการทรัพย์สินที่จับต้องได้ และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ ( คน ) อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีตัวอย่างที่ยกมาเจ้าของสวมบทบาท 2 บทบาทในเวลาเดียวกัน จึงต้องรู้ตัวเองตลอดเวลาว่าในชั่วไหนเล่นบทบาทอะไร เพราะถ้าเล่นไม่ถูกบทในแต่ละชั่วเวลาและสถานการณ์บ่อยๆก็จะเกิดผลเสียตามมา

การจัดการ =ทรัพย์สิน+คน (รายจ่ายในการจัดการ)

การจัดการในส่วนนี้เป็นการจัดการของผู้บริหารระดับรองที่เจ้าของเลือกมาช่วย เจ้าของอาจจะคัดเลือกมาเพียงคนเดียวและให้เขารับผิดชอบในการบริหารจัดการในส่วนที่ท่านมอบหมายให้เขาทำ หรือเจ้าของอาจจะยังยึดการบริหารจัดการส่วนนี้ไว้เอง โดยเจ้าของคัดเลือกผู้ช่วยมาหลายๆคนและให้เขาทำงานตามที่เจ้าของสั่งให้เขาทำ การจัดการในส่วนนี้เป็นส่วนของการปฏิบัติการในการจัดการดูแลรักษาทรัพย์สินที่มีอยู่แล้ว นำมาใช้งานและบำรุงรักษาดูแล บริหารคนตั้งแต่การจ้าง อบรม พัฒนา และสร้างแรงจูงใจ ทำให้ได้คนที่มีคุณภาพสามารถทำงานให้ลุล่วงตามมาตรฐานของแผนตลาด (แผนธุรกิจ) ที่วาง Position ไว้ การจัดการด้านการหาลูกค้า และการทำรายได้ให้ได้ตามแผนการตลาด การบริหารในส่วนนี้ต้องเป็นการบริหารต้นทุนการบริหารให้อยู่ในงบที่ตั้งไว้หรือสามารถลดต้นทุนได้มากกว่าแต่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน การทำรายได้ก็จะต้องได้รายได้ตามเป้าหรือมากกว่า มาตรฐานของการจัดการจะต้องสมดุลกับจำนวนลูกค้าและรายได้ หากมาตรฐานการให้บริการต่ำก็จะเป็นตัวแปรที่ทำให้จำนวนลูกค้าและรายได้ต่ำไปด้วย แต่ถ้าการจัดการอยู่ในมาตรฐาน หรือสูงกว่าก็จะทำให้จำนวนลูกค้าและรายได้สูงขึ้นตามไปด้วย แต่ถ้าไม่ได้ผลตามที่กล่าวมาแสดงว่ามีการผิดพลาด ต้องไปหาสาเหตุและแก้ที่การบริหารจัดการในส่วนที่ผิดพลาดนั้น แต่ถ้าไม่พบสาเหตุความผิดพลาดในการบริหารจัดการทั้งส่วนปฏิบัติการและส่วนหารายได้ ก็แสดงว่ามีตัวแปรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นแผนตลาดผิดพลาด ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนใหม่ หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการจะต้องดูตัวแปรจากภายนอก และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่ไม่กระทบกับแผนหลักของธุรกิจ ถ้าการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารจัดการจะไปกระทบแผนหลักก็จะต้องมีการทบทวน และวิเคราะห์อย่างละเอียด ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนแผนหลักธุรกิจ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 7 SECRETS TO BECOME A MASTER OF MEETINGS Lindsey Pollak 1161
2 The Four Key Capacities to Successfully Engage Employees in the Innovation Process ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 743
3 อนาคต Startup และการบ่มเพาะธุรกิจ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 1594
4 การประชุมกลุ่มย่อย ด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดการขยะสู่เส้นทางความยั่งยืน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 1613
5 จากชาวไทย ถึงชาวโลก ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 1807
6 การเสวนาหัวข้อ “เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจไทยสู้ธุรกิจบริการ” ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1583
7 สมุดปกขาว (White Paper) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1949
8 ประชุมผู้นำด้านน้ำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก มีผลกระทบต่อความเข้มแข็งในการจัดการน้ำของไทยในอนาคตอย่างไร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1679
9 คัดค้านร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1735
10 ตน ........ทางรอดธุรกิจโรงแรม SMEs ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1837
11 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อชุมชน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 4617
12 ธรรมาภิบาลของ กฟผ. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2645
13 มองอเมริกาและย้อนกลับมามองไทยโดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1985
14 สรุปการบรรยายหัวข้อ การสัมมนาโครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่สื่อมวลชน โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1826
15 ชีวิตที่พอเพียง: ๑๗๖๓. ชีวิตเข็นครก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1893
16 บทความอาจารย์วิจารณ์ พานิช เรื่องกติกา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1944
17 ฺB-CM Model Administrator 8277
 
Home > Articles > การบริหารการจัดการ

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 774
Content : 2147
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4175471

facebook

Twitter


บทความเก่า