พระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนการแบ่งชนชั้นวรรณะ

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2022 เวลา 11:00 น. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์
พิมพ์