Thaiihdc.org

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

ในหลวง ร ๑๐ ทรงเวียนเทียน ในการพระราชพิธีวิสาขบูชา

พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2017 เวลา 21:48 น.
 

การเรียนรู้กลับทางในสังคมดิจิตัล

พิมพ์ PDF

                  https://www.slideshare.net/PattyMim/ss-76097033

โปรดชมการนำเสนอที่ link ด้านบน


การเรียนรู้กลับทางในสังคมดิจิตัล

 1. 1. วิจารณ์ พานิช เสนอในเวทีวิชาการ“วัฒนธรรมการใช้ข้อมูล : เจาะข้อมูล จูนความคิด แจ้งวิกฤต จุดติดทุกโอกาส” ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ การเรียนรู้กลับทางงสทบลักรู้นยรีเราก
 2. 2. ความเข้าใจใหม่่ว่าด้วยการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่แท้จริง ไม่ได้เกิดจากการรับถ่ายทอดความรู้ สาเร็จรูป ความรู้ของคนอื่น แต่เกิดจาก “การปฏิบัติ” (Action) -> สังเกตและเก็บข้อมูล -> ไตร่ตรองสะท้อน คิด (Reflection) -> สร้างความรู้ขึ้น ในตน ความรู้ของตนเอง
 3. 3. การเรียนรู้ (Transformative Learning) • เป็นการเชื่อมโยง บูรณาการ ความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิม • ขยายความรู้เดิม หรือ • เปลี่ยนไปเป็นความรู้ใหม่โดย สิ้นเชิง
 4. 4. สังคมดิจิทัล • ความรู้หาง่าย • แต่ไม่แน่ว่าจะถูกต้อง • ต้องรู้จักเลือก - information literacy / critical thinking (วิจารณญาณ / กาลามสูตร) • ต้องรู้จักตรวจสอบ...ด้วยข้อมูลจากการปฏิบัติของตนเอง
 5. 5. การเรียนรู้กลับทางของ นร./นศ กลับทาง เรียนทฤษฎีที่บ้าน จากแหล่งข้อมูดิจิตัล ทาแบบฝึกหัดที่ โรงเรียน การเรียนรู้ เป็น กระบวนการ ทางสังคม เดิม เรียนทฤษฎี ที่โรงเรียน ทาการบ้านที่บ้าน
 6. 6. การเรียนรู้ของคนทางาน • เรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ • โดยมีเปาหมายอันทรงคุณค่าร่วมกัน (common purpose) • ใช้ความรู้ที่ค้นได้ ปฏิบัติร่วมกันเป็นทีม หลายทีม (action) สังเกตผล เก็บข้อมูล • Group Reflection โดยมีโค้ชช่วยตั้งคาถาม
 7. 7. Adult Learning Observation & Reflection Forming Abstract Concepts Testing in New Situations Concrete Experience 1 2 3 4
 8. 8. เรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ • ตั้งเปา หาความรู้/สารสนเทศ/ข้อมูล นามาใช้ประกอบการ ทดลองปฏิบัติ เก็บข้อมูล • ร่วมกันไตร่ตรองสะท้อนคิดตอบคาถาม “ทาไม” ผลที่ได้ อธิบายได้อย่างไร เข้ากับทฤษฎี ก, ข, ค หรือไม่ อย่างไร • เรียนรู้ทฤษฎีอย่างลึกผ่านการปฏิบัติ
 9. 9. สรุป ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ต้อง กลับทาง จาก เรียนทฤษฎีร่วมกัน แล้วปฏิบัติคนเดียว สู่ เรียนทฤษฎีคนเดียว แล้วปฏิบัติ (และสะท้อนคิด) ร่วมกัน เรียนเองจากแหล่งดิจิตัล จาก ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ สู่ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัติ (ทฤษฎี) 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017 เวลา 19:18 น.
 

ทำไมฉันต้องทำเพื่อคนอื่น

พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2017 เวลา 15:48 น.
 

เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 05072560 "พุทธบริหาร"

พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 กรกฏาคม 2017 เวลา 21:53 น.
 

ปฏิรูปการเมืองเพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ.

พิมพ์ PDF

"การเปิดพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนได้รวมตัวกันในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ คือการส่งเสริมวิถีชีวิต วัฒนธรรมประชาธิปไตย อีกทั้งมีข่าวดีว่า รัฐบาลเร่งผลักดันให้ทุกหมู่บ้านมี WIFI ภายใน 2-3 ปีนี้ เป็นการเปิดพื้นที่ให้มีการติดต่อสื่อสารกัน จะเป็นเครื่องมือเร่งสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยเร็ว เกิดประชาธิปไตยการมีส่วนร่วม ประชาธิปไตยจากฐานล่าง ประชาธิปไตยท้องถิ่น"

   

อภิปรายต่อที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560

ประเด็น ข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองเพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ

โดย นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ สมาชิกหมายเลข 40

 

“..หลายท่านในสภาแห่งนี้ ผ่านเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 คงมีส่วนร่วมในการเปิดพื้นที่ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ หากมองจากวันนั้นหวังเห็นอนาคตมากมาย เราคงคาดไม่ถึงว่า 44 ปีที่ผ่านมา เรายังไปไม่ถึงไหนอย่างที่หวัง ดังนั้นนับจากนี้ไป 20 ปีข้างหน้าจึงต้องเร่งการปฏิรูปประเทศ ให้เกิดประชาธิปไตยอย่างที่เราคาดหวัง..”

 

“..มีการเริ่มปฏิรูปการเมือง ปีพศ.2537 เมื่อครั้งที่ท่านฉลาด วรฉัตร อดข้าวประท้วง ประธานสภาผู้แทนราษฏร ท่านอาจารย์มารุต บุนนาค ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย  มีท่านอาจารย์หมอประเวศ วะสี เป็นประธาน อาจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโน เป็นเลขานุการ คณะกรรมการชุดนี้ทำงานศึกษาวิจัยอยู่ประมาณหนึ่งปี ได้องค์ความรู้ในการปฏิรูปการเมือง ซึ่งต่อมานำไปใช้ในการร่างรัฐธรรมนูญ 40 เวลาล่วงมา 20 ปี พอจะสรุปได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าใดนัก..”

 

“..มีข้อสังเกตว่า เครื่องมือที่คัดกรองผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่เกิดขึ้นจริง เคยเสนอให้บัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ชุดท่านอาจารย์บวรศักดิ์เป็นประธานฯ แต่ร่างฉบับนั้นไม่ผ่านสปช. คือบัญญัติให้ผู้สมัครฯทั้งระดับชาติและท้องถิ่นนับแสนราย ยื่นเอกสารแสดงภาษีเงินได้ย้อนหลังสามปี พร้อมกับบัญชีทรัพย์สินฯ เพราะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินอย่างเดียวไม่พอ เชื่อว่า ผู้สมัครฯจำนวนมาก คัดกรองตนเองไม่สมัคร เพราะหากได้รับเลือกตั้ง แล้วมาตรวจสอบพบทีหลังและไม่สามารถอธิบายได้ จะหมดอนาคตทางการเมืองทันที จนบัดนี้ เครื่องมือนี้ยังไม่เกิด จะถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายลูกหรือไม่ต้องติดตามต่อไป..”

“.. ข้อเสนอเพื่อปฏิรูปการเมืองในครั้งนี้ ขอเสนอเพียงประเด็นเดียว เป็นประเด็นที่สอดคล้องกับที่ท่านสปท.กษิต ภิรมย์ เสนอ คือการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย เพราะที่ผ่านมา เราให้ความสนใจน้อย วัฒนธรรมในที่นี้ คือ วิถีชีวิตของคนกลุ่มหนึ่ง ในสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง รัฐจึงต้องส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย ดังที่ได้มีงานวิจัยของศาสตราจารย์พุตนัม จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ใช้เวลาศึกษา 20 ปี  พบว่า หลังอิตาลีกระจายอำนาจไปสู่รัฐบาลท้องถิ่น ปรากฏว่าว่าอิตาลีตอนเหนือ เศรษฐกิจดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี อาชญากรรมน้อย ต่างกับอิตาลีตอนล่างเป็นทางตรงข้าม พุตนัมได้ข้อสรุปว่า เพราะทุนทางสังคมหรือ social capital ทางตอนเหนือ มีการรวมตัวของผู้คนอย่างเข้มแข็ง เป็นกลุ่ม ชมรม สโมสร มูลนิธิฯต่างๆมากมาย ทำงานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น อย่างมีความสัมพันธ์เชิงแนวราบ ต่างจากทางตอนใต้ที่มีความสัมพันธ์เชิงแนวดิ่ง สังคมไม่เข้มแข็ง 

ดังนั้น การเปิดพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนได้รวมตัวกันในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ คือการส่งเสริมวิถีชีวิต วัฒนธรรมประชาธิปไตย อีกทั้งมีข่าวดีว่า รัฐบาลเร่งผลักดันให้ทุกหมู่บ้านมี WIFI ภายใน 2-3 ปีนี้ เป็นการเปิดพื้นที่ให้มีการติดต่อสื่อสารกัน จะเป็นเครื่องมือเร่งสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยเร็ว เกิดประชาธิปไตยการมีส่วนร่วม ประชาธิปไตยจากฐานล่าง ประชาธิปไตยท้องถิ่น..”

 

“..ตราบใดที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนรวมกลุ่มกันและสื่อสารถึงกันได้ ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือกันเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ประชาธิปไตยฐานล่างจะมั่นคง เข้มแข็ง หาใช่ประชาธิปไตยโครงสร้างบนที่ได้พยายามทำมาตลอด เพราะไปมุ่งเน้นพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง ที่ผ่านมาเกิดสาขาพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยจริงหรือไม่ หรือเป็นสาขาเฉพาะกิจในยามเลือกตั้ง..”

 

https://youtu.be/g3-bxw1r6Tw

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=770561039789941&id=344628519049864

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทย

คัดลอกจาก: https://www.gotoknow.org/posts/631098

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:07 น.
 


หน้า 407 จาก 408
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 1635
Content : 2243
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4507514

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า