Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

มิตรภาพ ไทย-ลาว

พิมพ์ PDF
8-9 เมษายน 2537 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายหลังจากที่ทรงเป็นประธานร่วมกับ ฯพณฯนายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศลาวในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวที่จังหวัดหนองคาย โดยเป็นการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศครั้งแรกในรอบ 27 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ ได้เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว อันเป็นโครงการในพระราชดำริ ร่วมกับประธานประเทศลาวที่เมืองนาซายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ รวมทั้งทอดพระเนตรโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าฯ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วย
Like ·  · 
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 เมษายน 2014 เวลา 23:22 น.
 

หมดเวลาความขัดแย้งของประเทศไทยแล้ว

พิมพ์ PDF

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเยี่ยม จ.พิจิตร

ที่ จ.พิจิตร บ่ายวันนี้ / เวลา ๑๔.๐๐ น. ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ความรู้รักสามัคคีสร้างความปรองดองชาติไทย" แก่หัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด ภาค ๙ คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ.เมือง จ.พิจิตร 

ม.ล. ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งว่า หมดเวลาความขัดแย้งของประเทศไทยแล้ว ถือเป็นห้วงเวลาที่ผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ ทำให้ไทยล้าหลัง ผู้คนแตกแยกเพราะระบบการเมืองที่ขาดระบบแบบแผนและไม่ยึดหลักธรรมาภิบาลตามที่ต่างเคยถวายคำสัตย์ปฏิญาณและให้คำมั่นสัญญาแก่ประชาชน ทำให้สังคมเกิดความเห็นแก่ตัว ชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมไทย ทั้งที่ในอดีตบ้านเมืองไทยเป็นแบบอย่างทางตรรกะแห่งความเป็นอารยประเทศ คนไทยเป็นชนชาติที่เปี่ยมด้วยไมตรีจิตและจริงใจ

เราคนไทยทุกคนต้องหันกลับมามองย้อนสู่อดีตแห่งความภาคภูมิใจและเดินไปข้างหน้าเพื่อดำรงรักษาชาติประเทศที่มีความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ลูกหลาน ผู้ใหญ่ต้องช่วยกันเสริมสร้างแบบอย่างที่สร้างสรรค์ ต้องไม่ลืมว่า "เราทุกคนรักจังหวัดของเราได้ รักภาคของเราได้ แต่เราต้องรักประเทศไทยยิ่งกว่า" ไม่ใช่ให้ปัญหาทางการเมืองที่ขาดจรรยาบรรณมาแบ่งแยกพี่น้องคนไทยออกจากกัน ม.ล. ปนัดดา กล่าว

๑๘ มิ.ย. ๕๗ / OPMT 26

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2014 เวลา 18:14 น.
 

ฺB-CM Model

พิมพ์ PDF

โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนา จังหวัดด้วยแบบระบบการบริหารจัดการรายกรณี

B-CM Model : Buriram Case Management Model

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2557

ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภฏบุรีรัมย์

 

เอกสารประกอบการอบรม

bcm-model

ธรรมนูญหมู่บ้าน จ.บุรีรัมย์

 

Managing Knowledge & Learning in The Modern Organization

พิมพ์ PDF

Part I – How to choose the right learning management

software

By: SoftControl.Net, Ltd.

29 December 2014

A large majority of IT projects fail

There are hundreds of studies analyzing the successes and failures of IT projects, and nearly all of them

show that the vast majority of projects will not meet their objectives and cannot be considered

successful. What’s more, the reasons for these failures are also remarkably familiar, have not changed

over the last decades and cover the usual suspects: insufficient analysis, planning and stakeholder

involvement and communication as well as an inability to bridge the gap between business- , user- and

technical requirements all contribute to poor technical and business performance of IT projects.

Advice and guidance on how to manage IT projects to successful outcomes can be found in many places,

and support from experienced and trusted IT partners should be sought for complex projects or when

internal expertise is not at hand.

Selecting and implementing the right Learning & Knowledge Management software contains some

unique aspects and criteria - in this paper we will look at the most important of these factors.

What you should NOT do when choosing & implementing your Learning &

Knowledge Management software

To preempt the many common mistakes organizations make when selecting and implementing Learning

Management Software (LMS), here are a few tips on what to avoid:

 Don’t consider LMS as an ‘IT Systems Purchase’: Many organizations look primarily at the

technical IT specifications and requirements when selecting the software. While technical criteria

are certainly an important factor, this can be a dangerous distraction from the main reason to

introduce such a system…which is to make the right learning and knowledge easily available at

the right time, and independent of the knowledge that comes and goes with people. As an

organization, you don’t need to be particularly IT savvy, but you need to be exceptionally clear

about your learning and performance outcomes.

 Don’t delegate ‘digging deeper’ to an unqualified person or to the IT department: For the same

reasons explained above, the task to work out the exact requirements of the system should not

left to someone insufficiently qualified for this task, or to an IT person whose focus and expertise

is only technical. Instead, select someone who has the skills, relationship and imagination to map

out the learning & knowledge requirements for LMS functionality.

 Don’t sign an order before a “full trial access”: Any system considered for purchase should be

tested rigorously, technically, functionally, and from a holistic integration, stakeholder and enduser

point of view. This is possible only with a so-called ‘full trial access’, where you the customer

are given access to a fully functional trial version of the product. Most vendors will allow you such

access, for a pre-defined period or with some other time-bound element. Such a trial period

needs be used to test the system systematically and rigorously. Naturally you won’t be able to

trial each and every potential aspect but it will give bring you a whole lot closer to a realistic view

on the tools potential and match to your requirements, and will serve to compare tools to each

other.

 Do not leave the planning & thinking to the vendor: often organizations assume that that the

vendor will take care of every possible need or eventuality. Certainly the vendor should be

experienced enough with the product to answer important questions honestly and critically, but

not all vendors have the in-depth experience or the interest to help you maximize the success if

your LMS decision. They also do not know the unique ins and outs of your business and

processes. So the task of scoping and describing your requirements as detailed as possible, to IT Peace of Mind

identify the required customizations, work-arounds or LMS limitations is by and

large up to you, the customer. Ideally this task must be completed before the vendor gets

involved, so that the two parties can have some healthy conversations about your requirements

and about the capability of the software. By being prepared and by sharing your well-defined

requirements this way you will maximize the opportunity for making the vendor a more capable

and supportive partner in this undertaking.

What you SHOULD do

There are a few critical actions an organization must take and questions to answer before choosing the

right LMS.

 Take stock of your current & future needs: What are the managerial and leadership goals for the

Learning Management System? How many employees will use, benefit or be affected by the

system, now and in the future? To what extent will trainings and classes be conducted online or

in a classroom format?

 Research both the system AND the vendor first: What is the vendor’s reputation? Are they

successful with offering this and other systems? Are the willing and experienced to customize

your system and in what ways? Can the vendor estimate how long it will take to build the system,

make it available to users and go live with it? How easy is the data transfer to the system? And

don’t forget to walk through the ‘standard user experience’ with guidance from the vendor.

In the next edition of this whitepaper we will look at the significant benefits that a well-chosen and

professionally implemented LMS can deliver to your business.

About SoftControl

Founded in Bangkok in 1993 by a team of German and Thai entrepreneurs, SoftControl has

helped global companies in Thailand and worldwide focus on growing their business for more

than two decades.

Over this period, we have delivered ITC services and solutions, including responsive websites in

more than 20 countries, to more than 200+ local and international customers including small

and medium size companies as well as enterprise level businesses across different industries. For

many of our long list of satisfied customers we continue to be a preferred IT consultant and

provide ongoing IT support and strategic advice.

SoftControl’s success and continuity as an IT partner of choice arises from always placing your

business interests firmly at the centre of the innovative solutions and services we offer. Our

know-how and expertise as an IT partner is aimed single-mindedly at giving customers the

freedom to get on with business – a vision which we call IT Peace of Mind.

Read more about SoftControl Learning Management Solution (LMS) here:

http://www.softcontrol.net/hr-and-lms/lms-and-knowledge-management-system.

For ICT business solution in Thailand: call us +66 2 105-4068 or send email to

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน .

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2015 เวลา 11:12 น.
 

คาถาชีวิต ตอน "ดอกไม้และก้อนอิฐ"

พิมพ์ PDF

บุคคลสาธารณะ หมายถึง บุคลที่อาสารับใช้สาธารณะ เช่นบุคคลที่อาสามาเป็นผู้นำประเทศ ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงสังคม

บุคคลเหล่านี้จะได้รับทั้งดอกไม้และก้อนอิฐ (คำชมและคำด่า) ดังนั้นให้คิดเสียว่า "คำชมเหมือนสายลมเย็น คำด่าเหมือนฟ้าร้องคำราม" ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ คำชมคำด่าล้วนมีค่าเท่ากัน ไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนหรือมีค่าพอที่จะยึดเอาเป็นแก่นสารสำหรับการดำเนินชีวิต

คัดลอดบางส่วนมาจากหนังสือ"คาถาชีวิต 2" ของท่าน ว.วชิรเมธี

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุม

27 กุมภาพันธ์ 2558

 


หน้า 408 จาก 415
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 1973
Content : 2280
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4715067

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า